Especialistes en assessorament empresarial i professional.
Assessoria Integral de proximitat orientada als nostres clients.

Assessoria Integral per a empreses, autònoms i professionals

 

Àrea Fiscal

Assessorament:
 • Informació novetats generals i procediments tributaris,…
 • Relacions amb AEAT: sancions, reclamacions, bonificacions fiscals,…
 • Assessorament en constitució de societats i activitats empresarials.

 

Confecció i tramitació:
 • Gestions  AEAT: altes, baixes, modificacions…
 • Declaracions Autoliquidatives: IVA, IRPF, …
 • Declaracions Informatives: IVA, IRPF, Operacions amb terceres persones,…

Àrea Laboral

Assessorament:
 • Tipus de contractes i clàusules contractuals.
 • Assessorament en inspeccions de treball.
 • Bonificacions aplicables i col.lectius.

 

Confecció i tramitació:
 • Nòmines i cotitzacions: TC1 / TC2.
 • Tramitacions altes, baixes, modificacions,…
 • Cartes acomiadaments, càlcul d’indemnitzacions,…

 

 

Àrea Comptable

Assessorament:
 • Informació novetats Pla General de Comptabilitat.
 • Novetats legislatives.
 • Obligacions comptables per a persones jurídiques i professionals.

 

Confecció i tramitació:
 • Societats: Balanços de Situació, Pèrdues i Guanys, Sumes i Saldos,…
 • Professionals: Llibre registre de vendes i ingressos, de compres i despeses,…

Àrea Mercantil

Assessorament:
 • Tipus de societats i personalitats jurídiques.
 • Obligacions mercantils per a persones jurídiques i professionals.

 

Confecció i tramitació:
 • Llibres Mercantils Oficials: diari, major, sumes i saldos,…
 • Comptes Anuals: Balanç de situació, pèrdues i guanys, memòria, …
 • Juntes de accionistes i llibres de actes, socis,…